Firma Hert zapewnia swoim klientom następujące formy dostawy

  • Kurier Fedex
  • Kurier Raben – dla produktów niebezpiecznych
  • Transport Hert – w niektórych przypadkach towar wysyłamy swoim transportem
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy Hert

 

Czas oraz koszty dostawy zależne są od kilku czynników i podane są przy składaniu zamówienia.

Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep hert.pl zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. 
  • Przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie numeru zamówienia. W przypadku braku tego numeru czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
  • Szybkie płatności online Przelew24 - Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki. W tytule płatności konieczne jest wpisanie numeru zamówienia. W przypadku braku tego numeru czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
  • Płatność przy odbiorze kartą lub gotówką w siedzibie firmy HERT - Po wcześniejszym złożeniu zamówienia i potwierdzeniu telefonicznym przez pracownika firmy Hert, iż produkt jest gotowy do odbioru istnieje możliwość płatności przy odbiorze oraz odbioru zamówionego towaru.(w przypadku dużych transakcji wskazane jest płacenie przelewem.

W przypadku przedpłaty przelewem, konsument zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 7 dni od zawarcia umowy. 

 

Formularz odstąpienia od Umowy ( wzór)

 

.....................................

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Hert Sp z o.o. Sp. K. 

ul. Odlewnicza 4a

03-231 Warszawa

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość

 

Ja/My (*)……………….................................................….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………..........................................................………………………..……

Data odbioru towaru / nr faktury ..……………………………..……………….

..........................................

Podpis konsumena(-ów)


Regulamin sprzedaży Hert Sp. z o.o. sp. k.

z dnia 12 marca 2018r.

 

1. Definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu używa się poniższych zwrotów, należy je rozumieć, jak wskazano poniżej:

1.1. Cena – wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Produktów, wskazane na stronie Sklepu w euro oraz w polskich złotych, nie obejmujące kosztów dostawy.

1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lecz działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę...

1.3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba, o której mowa w art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)

1.4. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. z dnia 9 czerwca 2017r  – Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm).

1.5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 8 listopada 2017r. – Dz. U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.)

1.6 Produkty – rzecz lub rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności za pośrednictwem Sklepu.

1.7. Regulamin – niniejszy dokument.

1.8. Sprzedawca -  Hert Sp. z o.o. sp. k.z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 4a, 03-231 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320210, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 5240018433, Regon 010664933,

1.9. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma internetowa działająca pod adresem hert.pl

1.10. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Regulamin określa:

2.1.1. zasady zawierania Umów, w szczególności za pośrednictwem Sklepu,
2.1.2. zasady składania zamówień na Produkty,
2.1.3.zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, jeśli Klient wyraził taką wolę,
2.1.4. zasady uiszczania przez Klienta Ceny,
2.1.5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
2.1.6. uprawnienia Konsumenta i Sprzedawcy do odstąpienia od Umowy

2.2. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:

2.2.1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ( w szczególności Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer lub Google Chrome);
2.2.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.3. Przeglądanie Produktów na stronie Sklepu nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji.
2.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, który nie przestrzega zasad wynikających z Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2.5. W sytuacji, gdy z uwagi na wystąpienie przejściowych zakłóceń w funkcjonowania Sklepu Sprzedawca spowodowane w szczególności awarią Internetu, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, Umowa nie będzie mogła być zawarta za pośrednictwem Sklepu.

2.6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych i opłaconych Towarów bez wad fizycznych i prawnych.
2.7. Zamówione Produkty dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.8. Ogłoszenia, reklamy, ceny i inne informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do składania zawarcia Umowy na zasadach wynikających z Regulaminu. Sprzedawca informuje Przedsiębiorców, iż kolorystyka Produktów na stronie Sklepu ma jedynie charakter poglądowy. Jeżeli Przedsiębiorcy zależy na otrzymaniu Produktów w konkretnym kolorze, winien wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu.  

2.9. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów publikowanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.3. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie zamówień i ich realizacja.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są na stronie Sklepu.
3.2. Aby złożyć zamówienie należy:

3.2.1. zarejestrować się na podstronie Sklepuhttp://www.hert.pl/customer/account/create/ albo
3.2.2. wypełnić formularz zamówienia bez konieczności rejestracji.

3.3. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniej opcji (tzw. check-box). Nieoznaczenie ww. opcji skutkuje niemożnością złożenia zamówienia i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.4. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz sposobu odbioru Produktu:

3.4.1. W wypadku wybrania opcji „Wysyłka”, Sprzedawca przesyła Produkty na wskazany przez Klienta adres i na jego koszt za pośrednictwem przewoźnika wg taryfy denego przewoźnika

3.4.2. Jeżeli oferowana przez przewoźnika w taryfie cena dostawy nie odpowiada Klientowi, winien on wybrać opcję „odbiór osobisty” W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
3.5. Po złożeniu zamówienia Klient w ciągu 24 godzin, dostaje e-mailem wiadomość zawierającą informacje: potwierdzającą dotarcia zamówienia do Sklepu, dotyczącą dostępności zamówionego Produktu w magazynie, przybliżonym terminie realizacji, o wymaganych opłatach oraz o konieczności potwierdzenia złożonego zamówienia.
3.6. W przypadku braku Produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.5 o przewidywanym czasie oczekiwania na dany Produkt i poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Swoją decyzję Klient przekazuje Sklepowi drogą elektroniczną na adres email wskazany w korespondencji.
3.7. Zawarta w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 3.5 oferta wiąże Sprzedawcę przez 24 godziny.
3.8. Umowa zostaje zawarta:

3.8.1. z chwilą zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazany w fakturze proforma wysłanej wraz z potwierdzeniem zamówienia, jeśli Klient dokonał wyboru płatności w formie przedpłaty, albo
3.8.2. z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.

3.9. Cena ustalona w Umowie wiąże Strony.
3.10. Czas realizacji zamówienia:

3.10.1. Produktu dostępnego w magazynie wynosi około 48 godzin tj. 2 dni robocze od chwili zawarcia Umowy. W przypadku wysyłki Produktu w czwartek lub w piątek zostanie on dostarczony w poniedziałek lub wtorek następnego tygodnia.
3.10.2. Produktu niedostępnego w magazynie jest równy terminowi określonemu w Umowie.

3.11. W ślad za zawarciem Umowy, Sprzedawca wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3.12. W razie przesłania Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać stosowany protokół z przewoźnikiem i zawiadomić Sprzedawcę o wykrytej wadzie w sposób przyjęty dla postępowania reklamacyjnego.

3.13 Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Produkt, a Sprzedawca jest w zwłoce z wydaniem wszystkich objętych zamówieniem sztuk, Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia tej części Produktów, które Sprzedawca gotowy jest wydać, a  uprawnienie Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy ogranicza się do części Produktów objętych zwłoka.

3.14 Jeżeli w Umowie uzgodniono przedpłatę, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Produktów do chwili otrzymania należnej Ceny. To samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy, jeśli Przedsiębiorca nie uregulował wobec Sprzedawcy lub podmiotu powiązanego ze Sprzedawcą wymagalnej innej płatności.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy:

4.1. Wobec Konsumentów Sprzedawca odpowiada za wady Produktów na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca dodatkowo zapewni pomoc w procedurze reklamacyjnej. Wobec Przedsiębiorców Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w ten sposób, iż Przedsiębiorca może dochodzić naprawy Produktu lub żądać obniżenia Ceny. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
4.2. W przypadku, gdy Umowę zawiera Konsument, a jej przedmiotem nie jest nowy Produkt, odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od dnia wydania Produktu.
4.3. Roszczenia reklamacyjne Klienci winni zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres: sklep@hert.pl. wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Konsumenci mogą posłużyć się formularzem[KM1]  reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności.
4.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
4.5. W przypadku uznania reklamacji:

4.5.1. Konsumenta – Sprzedawca z uwzględnieniem żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym postąpi zgodnie ze stosownymi przepisami kodeksu cywilnego ( art. 556 kc i n.)
4.5.2. Pozostałych Klientów – Sprzedawca naprawi Produkt lub stosowanie obniży Cenę. Uprawniony będzie również do wymiany Produktu na wolny od wad, a gdyby nie było to możliwe z uwagi na brak takiego Produktu, zwróci Klientowi równowartość Ceny lub zaoferuje w to miejsce inny Produkt.

4.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt do jego siedziby, jeśli taka konieczność wynika ze wskazań Sprzedawcy, o których mowa w punkcie 4.4.
4.7. Koszty przesłania Produktów objętych uznaną reklamacją pokrywa Sprzedawca.
4.8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które wynikają z różnic związanych z ustawieniami parametrów monitora Klienta.

4.9. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy według zasad kodeksu cywilnego, przy czym wobec Przedsiębiorców odpowiada, jeżeli członkowi zarządu Sprzedawcy lub osobie na kierowniczym stanowisku przypisać można winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorców ograniczono do 10% Ceny.   

5. Odstąpienie od Umowy zawieranej przez Konsumenta za  pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.

5.1. Konsumenci mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na jego adres.
5.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, który  znajduje się na dole regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Konsument. Konsument winien wybrać taki sposób zwrotu produktu, by dotarł on do siedziby przedsiębiorcy w stanie nienaruszonym. W uzgodnieniu ze Sprzedawcą odbierze on Produkt od Konsumenta na jego koszt.
5.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.
5.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
5.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.9.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
5.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.10. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w ciągu 3 dni od jej zawarcia drogą oświadczenia składanego Klientowi na podany adres mailowy, w szczególności gdyby w przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona była ograniczona liczba Produktów, wykonanie Umowy stało się niemożliwe z uwagi na wyczerpanie zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym Newsletter’a, drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” . W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji „Newsletter” w zakładce „Twoje konto”.
6.2.W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Przedsiębiorcę, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

6.3 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem jest sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
6.4. Integralną część Regulaminu stanowią:

6.4.1. Załącznik nr 1  - formularz reklamacyjny
6.4.2. Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy

6.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ), oraz przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

6.6. Regulamin Sklepu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod następującymlinkiem:http://www.hert.pl/informacje#regulamin-sklepu

6.7  Regulamin wchodzi w życie dniu jego ogłoszenia.